News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Od 1. ledna 2019 vstoupily v platnost změny, které zásadním způsobem ovlivní každodenní práci pracovníků evidence půdy, kteří běžně pracují s osobními údaji vlastníků půdy, na níž hospodaří. Číst více

Při uzavírání pachtovních smluv mezi vlastníky pozemků a jejich uživateli je důležitou datovou sadou, kterou využijí obě strany smluvního vztahu, katastr nemovitostí. V něm jsou evidována vlastnická práva k nemovitostem, uživatel má tak možnost zjistit vlastníka či spoluvlastníky pozemků, na nichž hospodaří.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE