News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Další skupinou rizikových smluv mohou být smlouvy k pozemkům ve spoluvlastnictví. Číst více

Dříve jsme se již zmínili o možných rizicích plynoucích z nesprávně podepsaných pachtovních smluv k pozemkům ve společném jmění manželů. Další skupinou rizikových smluv mohou být smlouvy k pozemkům ve spoluvlastnictví.

 

Většina hospodařících subjektů často půdu i nakupuje. Jistě tedy ví, že koupit pouze spoluvlastnický podíl k pozemkům je vcelku běžnou záležitostí. Nabízí se tedy analogie i v případě uzavírání pachtovních smluv. Zde je však z pohledu práva situace odlišná.

Zkuste uzavřít pachtovní smlouvu k pozemku ve spoluvlastnictví a podat ji ke vkladu do katastru nemovitostí. To vám nový občanský zákoník mimochodem umožňuje. Takové podání však bude katastrálním úřadem zamítnuto.

Proč ale? Právní institut totiž nezná něco jako pachtovní smlouvu k podílu. Smluvní vztah lze uzavřít pouze k celému pozemku, nikoli pouze k jeho podílu.

Pokud tedy máte z historie smlouvy pro každého spoluvlastníka zvlášť, pak s největší pravděpodobností budou v případném soudním řízení shledány od počátku neplatné. Přicházíte tak prakticky okamžitě o možnost hospodaření na takto zasmluvněných pozemcích. A navíc vám hrozí, že budete vyzváni k náhradě pachtovného, včetně ušlého zisku, a navíc vydat všechny užitky, respektive sklizeň, kterou jste v období neoprávněného užívání pozemku nabyl. Na druhou stranu jste jako nepoctivý držitel oprávněn požadovat náhradu nutných nákladů, které jste na věc vynaložil.

Nenechávejte se proto při uzavírání smluvních vztahů se spoluvlastníky dotlačit do takovýchto nepříjemných situací a dejte si pachtovní smlouvy do pořádku. S aplikací CleverAssets je to hračka.

Zdroj:Zemědělský týdeník

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE