News CleverMaps, a.s.

Show all articles

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. Číst více

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2, která byla speciálně navržena k monitoringu biomasy na zemi a pracuje v několika spektrálních pásmech, jež jsou právě na odrazivost vegetace citlivá, většina nabízených služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI, jež byl popsán v 80. letech 20. století.

Bohatost spektrálních pásem družice Sentinel 2 s využitím pozemní kalibrace pak dává možnost stanovit tzv. biofyzikální parametry, které daleko lépe popisují stav plodiny na pozemku, a to ve vztahu k jeho fenofázím. Základním biofyzikálním parametrem je pak obsah chlorofylu, který je součástí služby nad družicovými daty společnosti CleverFarm.

Obsah chlorofylu popisuje množství fotosynteticky aktivních pigmentů v listoví vegetace, které ovlivňuje celkovou fotosyntetickou aktivitu rostlin. V období růstu je možné obsah chlorofylu využít jako indikátor zdravotního stavu porostu, kdy vyšší hodnoty zpravidla odpovídají lépe prosperující vegetaci a naopak výrazně nízké hodnoty mohou indikovat poškození vegetace.

Známá je také závislost mezi chlorofylem a dostupným dusíkem v půdě, a tak se obsah chlorofylu používá jako jedna ze základních informací při přípravě variabilních map pro hnojení. V průběhu dozrávání porostů (zejména u obilovin a řepky) dochází k přirozenému poklesu obsahu chlorofylu. V tomto případě je možné produkt využít například ke sledování selektivního dozrávání porostů, ať už v rámci jednoho pozemku, tak při srovnání více pozemků (se stejnou plodinou). Toho lze využít například při optimalizaci managementu sklizně.

Next articles

Platby za daně z nemovitostí

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. Číst více

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE
Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2 většina služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI. ...

News CleverMaps, a.s.

Mindforge Group SE